[Đồng hồ] Line hay Paris line là đơn vị của Pháp được sử dụng rộng rãi vào thế kỷ 17,18 tại châu Âu cho kích thước của bộ máy đồng hồ. 1 line có khoảng cách bằng khoảng 2,255mm. Như vậy một bộ máy đồng hồ có kích thước 11,5 line sẽ có đường kính là 25,9mm.