[Thời trang] [Tạo hình] Construction: Được hiểu là kỹ thuật cấu trúc một đôi giày. Dựa trên loại construction, nghệ nhân sẽ tiến hành dựng phom, vào da, khâu…, tất cả các kỹ thuật liên quan để dựng nên đôi giày. Vì quan trọng như vậy, nên construction được xem là yếu tố tiên quyết để đánh giá đặc trưng, giá trị (giá tiền) của một đôi giày.

Phần trên của kiểu construction Bologna. Ảnh: Bexley