[Thời trang][Tạo hình] Last: Trong sản xuất giày, “last” giày có thể hiểu là khuôn. Khuôn giày trước hết được tạo hình trên gỗ, sau đó được đẽo gọt để phù hợp với ý tưởng của người thiết kế. Sau cùng, tạo hình đó được chuyển thành nhựa để dễ dàng cho các công đoạn sản xuất tiếp theo.