17 + one =

A password will be e-mailed to you.

Breguet

Breguet

LuxeVN - Abraham-Louis Breguet chính là người đầu tiên sáng chế là đồng hồ lên giây tự động, đồng hồ nhắc giờ (repeater) và bộ chuyển động tourbillon. Hiện nay Breguet thuộc sở hữu của tập đoàn Swatch dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc Nicholas Hayek....