[Thuật ngữ] Manu Propria: là một câu tiếng Latin có ý nghĩa là “được đóng dấu (ký, chứng nhận) bởi chính tay một ai đó. Khi viết tắt, đôi khi nó được sử dụng tại đoạn kết của một văn bản hoặc một thông báo chính thức ở phía phải, ngay bên cạnh tên, của người sở hữu, chịu trách nhiệm với văn bản (trong trường hợp không có chữ ký viết tay). Câu này cũng được tìm thấy trong nhiều văn bản cổ ngay phía trước hoặc sau dấu hiệu nhận biết của người viết văn bản ở phía cuối của văn bản.

Trong các thuật ngữ mà hãng đồng hồ Angular Momentum sử dụng thì Manu Propria được hiểu như một dấu hiệu của nghệ nhân. Những sản phẩm có ký hiệu hoặc chữ “Manu Propria” của Angular Momentum là sản phẩm được chế tạo hoàn toàn thủ công bởi nghệ nhân Martin Pauli.

Dòng chữ Manu Propria có trên mặt sau của đồng hồ Angular Momentum

Dòng chữ Manu Propria có trên mặt sau của đồng hồ Angular Momentum

 

Một ví dụ về Manu Propria trên văn bản thời Trung cổ

Một ví dụ về Manu Propria trên văn bản thời Trung cổ