1 × 2 =

A password will be e-mailed to you.

Lutz Bethge

Montblanc

LuxeVN - Mẫu bút đầu tiên được công ty Simplo Filler Pen (tên đầu tiên của công ty, trước khi đổi tên là Montblanc sau này) bán ra thị trường là “the Rouge et Noir” (có nghĩa là “đỏ và đen”) vào năm 1909....