13 + seventeen =

A password will be e-mailed to you.

kinh doanh

Private sale

[Tiêu dùng] Private sale: là một hình thức bán hàng đặc biệt, diễn ra trong một khoảng thời gian không dài dành cho một nhóm khách hàng giới hạn; hàng hóa được bán trong một buổi 'private sale' thường có mức giá dễ chịu....